စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ Industrial Zone မ်ား တည္ေထာင္

စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထား 

စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း မူ၀ါဒအရ သိရသည္။

အဆုိပါ မူ၀ါဒတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ေရးကုိ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ေလ့လာ၍ တည္ေထာင္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ စစ္ကုိင္း၊ မုံရြာႏွင့္ ကေလးစက္မႈဇုန္တုိ႔ရွိၿပီး စစ္ကုိင္းဇုန္တြင္ ဆန္၊ ဆန္ထြက္ပစၥည္း၊ ဂ်ဳံ၊ ဂ်ဳံထြက္ပစၥည္း၊ ဆီထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ကာ မုံရြာႏွင့္ ကေလးစက္မႈဇုန္တုိ႔ကုိ အိႏၵိယ-တမူး-ကေလး-မုံရြာ-မိတၳီလာ-ေတာင္ႀကီး-က်ဳိင္းတုံ-မုိင္းလား/တာခ်ီလိတ္-လာအုိ-ထုိင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ယင္းမူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း ပဲခူး၊ ျပည္စက္မႈဇုန္တုိ႔မွ ဆန္ႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ပဲမ်ဳိးစုံ ထုတ္လုပ္ၿပီး သီလ၀ါ-ပဲခူး-ေနျပည္ေတာ္-မိတၳီလာ-မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား-ကန္ပုိက္တီး-ယူနန္ျပည္နယ္ (တ႐ုတ္)သုိ႔ ဆက္သြယ္တင္ပုိ႔သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ပခုကၠဴ၊ ေရနံေခ်ာင္း စက္မႈဇုန္တုိ႔ရွိၿပီး မေကြးၿမိဳ႕ တစ္၀ုိက္တြင္ ျပန္႔က်ဲေနသည့္ အေသးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းကာ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ၀ါတုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တန္ဖုိးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ စက္မႈဇုန္ ထူေထာင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-မေကြး-မိတၳီလာ-မႏၲေလး-ျပင္ဦးလြင္-လား႐ႈိး-မူဆယ္ စႀကႍ တစ္ေလွ်ာက္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တင္ပုိ႔သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း ဟသၤာတ၊ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ စက္မႈဇုန္တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး ဇုန္အသီးသီးမွ ဆန္၊ ပဲမ်ဳိးစုံ၊ ပီေလာပီနံမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ပုသိမ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွ ျပည္ပႏုိင္ငံ အသီးသီးသုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္း မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒႀကီးတြင္ ထား၀ယ္ႏွင့္ ၿမိတ္စက္မႈဇုန္တုိ႔ရွိၿပီး ဇုန္အသီးသီးမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွ ျပည္ပႏုိင္ငံ အသီးသီးသုိ႔ ဆက္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ ၂၁ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းစက္မႈဇုန္မ်ားမွာ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ စက္မႈဇုန္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ စက္မႈဇုန္၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ စက္မႈဇုန္၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ စက္မႈဇုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ စက္မႈဇုန္၊ ေတာင္ႀကီး (ေအးသာယာ)စက္မႈဇုန္၊ မုံရြာ စက္မႈဇုန္၊ ကေလး စက္မႈဇုန္၊ ပခုကၠဴ  စက္မႈဇုန္၊ ေရနံေခ်ာင္း စက္မႈဇုန္၊ မႏၲေလး စက္မႈဇုန္၊ ျမင္းျခံ စက္မႈဇုန္၊ မိတၳီလာ စက္မႈဇုန္၊ ျပည္ စက္မႈဇုန္၊ ေျမာင္းျမ စက္မႈဇုန္၊ ပုသိမ္ စက္မႈဇုန္၊ ဟသၤာတ စက္မႈဇုန္၊ ၿမိတ္ စက္မႈဇုန္၊ ဘားအံ စက္မႈဇုန္၊ ရတနာပုံ စက္မႈဇုန္ (မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး) ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈဇုန္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
credit: မင္းသီဟေဇာ္ (Eleven Media)
 
www.facebook.com/baganmart

Follow Us