ေျမာက္ဦး Hotel ႏွင့္ ဂႏၶမာၿမိဳင္ Hotel ကုိ ပုဂၢလိ&#

ေျမာက္ဦးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနပိုင္ ဟိုတယ္မ်ား ပုဂၢလိကသုိ႔ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံပုိင္ ဟုိတယ္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကသုိ႔ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးရန္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူထားသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနပုိင္ ဟုိတယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ေျမာက္ဦးဟုိတယ္သည္ ေျမ ၅ ဒသမ ၅၄ ဧကရွိၿပီး အခန္း ၂၄ ခန္း ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အတူ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ဂႏၶမာၿမိဳင္ ဟုိတယ္သည္ ေျမ ၂ ဒသမ ၉၆ ဧက က်ယ္၀န္းၿပီး အခန္း ၅ ခန္း ပါ၀င္ကာ အဆုိပါ ဟုိတယ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိသာ ငွားရမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္ အေသးစိတ္ကုိ အဆုိပါ ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးတြင္ ေမလ ၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ၌ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါတင္သြင္းမည့္သူ ကုိယ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႕၀င္သာ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳထားသည္။ တင္ဒါစည္းကမ္း ရွင္းလင္းပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္သူကသာ တင္ဒါ တင္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါ စည္းကမ္းမ်ား လုိက္နာႏုိင္သူမ်ား၏ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ ေမ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ လုိအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ စီးပြားေရး စနစ္ႏွင့္ အညီ ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ လာေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံပုိင္ ဟုိတယ္မ်ားအား ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။

ထုိသုိ႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေပးအပ္ေနေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကုိင္မႈ မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက အသိေပးထားသည္။ ယခုအခါ ႏုိင္ငံပုိင္ ဟုိတယ္မ်ား ငွားရမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရသင့္္ေသာ ၀င္ေငြ ရရွိၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစလုိေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ တင္ဒါေခၚယူမႈတြင္ တင္ဒါ တင္သြင္းလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီ၏ ရာဇ၀င္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား စာရင္း၊ ဟုိတယ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္၊ မိမိႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘဏ္မွ မိမိ၏ ဘဏ္စာရင္းႏွင့္ မိမိ၏ အဆုိျပဳ ေစ်းႏႈန္းအား မေပးသြင္းႏုိင္ပါက အဆုိပါဘဏ္မွ ေပးသြင္းမည့္ အေၾကာင္း အာမခံခ်က္၊ မိမိ တင္သြင္းထားေသာ အဆုိျပဳေစ်းႏႈန္းအေပၚ အရင္းေက် ကာလႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမႈ အေျခအေန ေဖာ္ျပခ်က္၊ ဌာနပုိင္ ဟုိတယ္မ်ားအား လက္ရွိ ငွားရမ္းထားသူမ်ားသည္ အမည္ေျပာင္းၿပီး ထပ္မံေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

credit: Myanmar Time

www.baganmart.com

www.facebook.com/baganmart

Follow Us