လုပ္ငန္းတုိင္းအတြက္ Standard Operation Procedure

၀န္ထမ္းေရးရာ ျပႆနာတခ်ိဳ႕ကုိ ယခုစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ပါ။ ဒီအခါမွာ တခုသတိထားမိတာက လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဒီအခ်က္ေတြကုိ ေျပာတဲ့အခါ အဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ ၀န္ထမ္းေတြမုန္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ၀န္ထမ္းေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနထားပါ (သုိ႔မဟုတ္) အၾကံေပးလုပ္ငန္းေတြကုိ အပ္ၿပီး၊ အၾကံေပးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ပဲ ဒါကုိငါတုိ႔ကုမၸဏီသုံးမယ္ ဒါဆုိ ၀န္ထမ္းနဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ၾကား အဟန္႔အတားတခ်ိဳ႕မရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ 

ကုမၸဏီအၾကံေပးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ယခုအခ်က္မ်ားကုိ နယ္အသီးသီးမွ လက္လွမ္းမမီွႏုိ္င္တဲ့ မိတ္္ေဆြလုပ္ငန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းအသစ္စခါစ Start-up လုပ္ငန္းေလးေတြ၊ မိရုိးဖလာလုပ္ငန္းေတြကုိ ကုမၸဏီပုံစံ စနစ္က်ေစခ်င္နဲ႔ ေစတနာျဖင့္ FOC အၾကံေပးပါရေစ။ ယခုတင္ျပခ်က္ဟာ ေအာင္ျမင္စနစ္က်ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အတြင္းပုိင္းအာသာခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ျဖစ္လုိ႔ မိတ္ေဆြလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ယခုပုံစံမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစနစ္က်လာေစဖုိ႔ ရည္ညႊန္းထားပါတယ္။

(၁) Employment Contract (အလုပ္ခန္႔ စာခ်ဳပ္) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းေတြ ထြက္တယ္၊ မျမဲဘူး၊ စည္းကမ္းမလုိက္နာဘူး၊ ဒီျပႆနာေတြကုိ အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

(၂) JD Form (၀န္ထမ္းတာ၀န္ ေဖာင္ပုံစံ) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္မၿပီးတာဟာ တိက်တဲ့တာ၀န္ေပးအပ္မႈမရွိလုိ႔ပါ၊ ဒီအခ်က္ကုိ Job Description ဘာလုပ္ရမယ္၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔လုပ္ရမယ္၊ ဘယ္လုိတင္ျပရမယ္ ဆုိတာ JD Form ပုံစံနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

(၃) KPI Form (စြမ္းေဆာင္ရည္တုိင္းတာမႈ ေဖာင္ပုံစံ) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကုိထိန္းဖုိ႔ဆုိရင္ လုပ္ငန္းၿပီး ေျမာက္မႈကုိတုိင္းတာတဲ့ KPI ပုံစံရွိပါတယ္။ အခ်က္ (၁၀-ခ်က္) ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး လစာတုိးတာလုိ႔၊ ရာထူးတုိးတာလုိ႔ စဥ္းစားၿပီး ၀န္ထမ္းေကာင္းေတြျဖစ္ေအာင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။  

(၄) Job Promotion (လုပ္ငန္းရာထူးတုိး ေဖာင္ပုံစံ) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းတုိင္းဟာ ရာထူးတုိးခ်င္တယ္၊ လစာတုိးခ်င္လိမ့္မယ္၊ ဒီအခ်က္နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းအာမခံခ်က္လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအားလုံးအတြက္ ရာထူးတုိးဖုိ႔၊ လစာတုိးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ေပးတဲ့ Promotion ေဖာင္ပုံစံကုိ အသုံးျပဳၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။  


(၅) Report Form (အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈ ေဖာင္ပုံစံ) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းအားလုံး၊ လုပ္ငန္းအေျခအေနအားလုံးရဲ႕ Update ကုိ သိဖုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ Report ပုံစံထားရွိရပါတယ္။ ဘယ္အဆင့္ကေန ဘယ္အဆင့္အထိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီးတင္ျပမႈေတြကုိ Report Form ထားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

(၆) Do and Don't Form (ေဆာင္ရန္ - ေရွာင္ရန္ ေဖာင္ပုံစံ) သုံးနည္း - လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုိက္နာရမဲ့ Do & Don't စည္းကမ္း ေတြဟာ ရွိရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆုိရင္လုပ္ရမယ္ - ဒါဆုိရင္မလုပ္ရဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ မလုပ္သင့္တာေတြမလုပ္ဖုိ႔၊ လုပ္သင့္တာေတြလုပ္ဖုိ႔အတြက္ Do & Don't Form ထားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

(၇) HR Manual Guide (၀န္ထမ္းေရးရာ လက္စြဲစာအုပ္) သုံးနည္း - ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး လုိက္နာရမဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ (အလုပ္ခ်ိန္၊ ခြင့္ခံစားမႈမ်ား၊ အသုံးျပဳမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား နည္းဥပေဒမ်ား) စတဲ့ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္တဲ့ ၀န္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္ထားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။

 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာျခင္းသည္ - ႏုိင္ငံ၏ GDP ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔ မ်ားစြာကူညီေပးႏုိင္လိမ့္မည္။

 

credit: entrepreneursme.com

www.baganmart.com

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေရာင္းဝယ္ရာ

Follow Us