စိတ္စြမ္းရည္ ၄ ခ်က္ (BaganMart)

ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာသမားျဖစ္လာဖို႔ လိုအပ္တဲ့ စိတ္စြမ္းရည္ ၄ ခ်က္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုး လူေတြဟာ သူတို႔ သြားခ်င္တဲ့ေနရာကို ဘယ္လိုသြားရမလဲဆိုတာ သိတဲ့ ဉာဏ္ထက္ျမတ္တဲ့ အေျမာ္ အျမင္ရွိတဲ့ သူေတြပဲျဖစ္ၿပီး သူတို႔ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္တဲ့ သူမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ သင္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ နယ္ပယ္အားလံုးကို မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေတြးတတ္ေအာင္ သင္ယူမွကို ျဖစ္မွာပါ။ မဟာဗ်ဴဟာကို စိတ္ကူးျဖင့္ ပံုေဖာ္ျခင္း မွာ သင့္ဦးေႏွာက္ရဲ႕ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္မႈရွိတဲ့ အပိုင္းေရာ၊ တီတြင္ဖန္တီးတဲ့ အပိုင္းကိုေရာ ႏွစ္ခုစလံုးလိုအပ္ပါတယ္။ ေတြး႐ုိးေတြးစဥ္နဲ႔ အေလ့အက်င့္လိုျဖစ္ေနတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေတြးေတာျခင္းျဖင့္ သင္ဟာ သင္ေရာက္ခ်င္တဲ့ ပန္းတိုင္းဆီသို႔ လက္ေတြ႔က်က် ေလွ်ာက္ လွမ္းသြားရပါလိမ့္မယ္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေတြးေခၚျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ဦးေႏွာက္တစ္ခုလံုးျဖင့္ ေတြးေခၚျခင္း

သင္သည္ သင့္ရဲ႕ ပံုမွန္ ေတြး႐ုိးေတြစဥ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး သင့္လက္ဝဲဦးေႏွာက္အျခမ္းရဲ႕ က်ိဳးေက်ာ္ဆီေလွ်ာက္မႈထက္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ အိုင္ဒီယာမ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္လက္ဝဲဦးေႏွာက္ျခမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အုိင္ဒီယာရႏုိင္တဲ့ အေကာင္ဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ စာေရးျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးျခင္းဟာ သင့္လက္ဝဲဦးေႏွာက္အျခမ္းကို သိမ္းပိုက္လုိက္တဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ညာဘက္ျခမ္းရွိ တီတြင္ဖန္တီးမႈမ်ားနဲ႔ မသိႏုိးၾကားဉာဏ္ တို႔မွာ ပိုမို လႈပ္ရွားလာၾကပါတယ္။ ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္ သင္ဟာ အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ ပန္းတိုင္ မ်ားကို ေရးသင့္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္တစ္ခုလံုး ေတြးေတာျခင္းဟာ သင့္အား ျပႆနာကို ဘယ္လို ပံုစံခ်မွတ္မလဲ၊ အိုဒီယာကို ဘယ္လို ဆန္းစစ္မလဲနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္တဲ့ စဥ္းစားမႈကို ဘယ္လို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ် မလဲဆိုတာကို သင္ သံုးသပ္စီစစ္ႏုိင္ဖို႔ အကူအညီေပးပါတယ္။

၂။ အနာဂတ္ေမ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္း။

ႀကီးက်ယ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာသမားေတြဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထားရွိပါတယ္။ စိတ္ကူး ဉာဏ္ ကြန္႔ျမဴးတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားဟာ တကယ့္ လက္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကဲ့သို႔ ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။ စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးမႈဟာ သင့္ကိုယ္သင္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈ၊ အျမင္၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္မႈနဲ႔ မွတ္ဉာဏ္ေတြ ကို ျမင့္မားလာေစပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန္႔ျမဴတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ စိတ္အားတက္ၾကြမႈကို တိုးတက္လာ ေစႏုိင္သလို ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတိထားမႈမ်ား တိုးတက္လာႏုိင္ပါလိမ့့္မယ္။

၃။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပါ။

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးမွာ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ စည္း႐ုံးျခင္းနဲ႔ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ႏုိင္မႈအျပင္ ယင္းတုိ႔အား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို ရရွိေအာင္ျမင္ဖို႔ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို ေရးဆြဲခ်မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မရွိမျဖစ္ပါဝင္ အသံုးျပဳရမယ့္အရာမွာ အခ်ိန္ဇယားမ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္းဟာ အစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းနဲ႔ အေလ်ာ့မေပးျခင္း တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ဇယားမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ စီးပြားလုပ္ငန္းကို အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း စုဖြဲ႕မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အၿမဲတမ္းလိုလို အာမခံတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ သင့္အား ထိန္းမတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

၄။ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္းရွိပါေစ။

ႀကီးက်ယ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာသမားေတြဟာ ကိစၥတုိင္းကို ခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ တင္းက်ပ္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈမျပဳပါဘူး။ သင္ဟာ မထင္မွတ္တဲ့ အရာေတြကို ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ရမွာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီအရာေတြနဲ႔ ေနသားတက်ျဖစ္ေနရမွာပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းမွာ ပြင့္လင္းမႈမ်ားနဲ႔ လိုအပ္ရင္ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြကို တိတိပပ တိုင္းတာႏုိင္ဖို႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ စံႏႈန္းမ်ားတဝုိက္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေရးဆြဲထားရမွာပါ။ စံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ အခ်ိန္ဇယားမ်ားဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းရမလဲဆိုတာ သင္သိေအာင္ အကူအညီေပးပါလိမ့္မယ္။ ၎တို႔ဟာ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚလာတဲ့အခါမွာ ထိတ္လန္႔မႈနဲ႔ သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွ ခၽြတ္ေခ်ာ္သြားမႈေတြျဖစ္သြားျခင္းထက္ သင့္အား အေျပာင္းလဲကို မွန္းဆၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္တုန္႔ျပန္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ေမာင္ဓန

credit: စီးပြားရွင္

www.baganmart.com

Follow Us